Algemene Ledenvergadering op 13 november, wees welkom!

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de voetbalvereniging FC DRIEBERGEN te houden op Maandag 13 november 2016

Aanvang 20:00 – 22:00u
Accommodatie FC DRIEBERGEN

De notulen van de vorige vergadering worden op aanvraag bij de secretaris digitaal verstrekt. Overige stukken worden voorafgaande aan de vergadering uitgereikt aan de aanwezige leden

 Concept AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststelling Agenda
 4. Goedkeuring notulen ALV d.d. 28 november 2016
 5. Jaarverslag Penningmeester
  a. 0Verslag 1 juli 2016 – 30 juni 2017
  b. Goedkeuring Balans per 30 juni 2017
  c. Verslag Kascommissie
  d. Dechargeverlening bestuur
  e. Vaststelling van de begroting 2017 – 2018
  f. Vaststelling contributie seizoen 2018 – 2019
 6. Verslag Secretaris (Kees van der Burg)
 7. Verslag Operationeel Bestuur (Bert de Goede)
 8. Beeldvorming rond “Verklaring omtrent Gedrag”
 9. Algemene informatie
 10. Samenstelling van het hoofdbestuur
 11. Rondvraag
 12. Sluiting