Intrekken Spelerspas in verband niet betaalde contributie

Aan alle leden is tot 1 oktober 2016 de gelegenheid gegeven de contributie gedeeltelijk of geheel te betalen.

Gelukkig hebben velen aan de uitnodiging c.q. verplichting tot betalen gehoor gegeven. Helaas zijn er ook dit jaar toch weer een aantal mensen die niet de moeite hebben genomen om hun contributie tijdig te voldoen dan wel contact met de ledenadministratie te zoeken om eventueel een andere afspraak te maken.

Zoals al eerder gemeld zal met ingang van a.s. zaterdag 8 oktober 2016 de spelerspas van deze leden, zij die dus niet betaald hebben of niet hebben aangegeven in termijnen te betalen, worden ingetrokken. Is uw betaling uiterlijk donderdag bijgeschreven dan zal niet tot intrekken worden overgegaan.

Ik maak u er nu vast op attent dat bij uitblijven van de betaling de vordering per 1 november a.s. uit handen gegeven zal worden.

Maar zover zult u het natuurlijk niet willen laten komen, immers u of uw zoon/ dochter kunt dan niet voetballen maar ook wordt daarmee het team waartoe u of uw zoon/ dochter behoort benadeeld.

Mogen wij spoedig de betaling van u ontvangen.

Namens het Bestuur,

Jaap Schagen

(penningmeester)