Thesio ICT Professionals

FC Driebergen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw pri vacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FC Driebergen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement.
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgege ens, je hier op wille wijzen en deze respecteren.
Als FC Driebergen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy Statement, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dat via onderstaande contactgegevens:

FC Driebergen
De Woerd 3
3972 KD Driebergen
e-mail:info@fcdriebergen.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden door FC Driebergen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om lid te kunnen worden en zijn van FC Driebergen
 • Ter inning van de aan het lidmaatschap verbonden contributie
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het kunnen indelen in teams, daar waar het om spelend lidmaatschap gaat
 • Het kunnen voldoen aan onze financiële verplichtingen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer (IBAN).

Verstrekking aan derden
Iedereen die lid wordt van de FC Driebergen om actief te zijn in competitie voetbal (incl vrijwilligerstaken die daarbij noodzakelijk zijn) wordt bij inschrijving automatisch lid van de KNVB. De KNVB heeft haar administratie belegd bij Sportlink. Sportlink voldoet aan de AVG regels, meer informatie is te vinden op Sportlink.

Voor de contributieinning maakt FC Driebergen gebruik van Clubcollect. Club Collect gebruikt persoonsgegevens die nodig zijn voor het innen van de contributie. Meer informatie over hun privacy statement is te vinden op Clubcollect

De gegevens die je aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het in competitie verband kunnen voetballen
 • Het innen van de contributie gelden
 • Het cashless kunnen betalen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee weg een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
FC Driebergen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
 • Wij maken gebruik van een systeem van derden, die de noodzakelijke maatregelen zoals back-up van de gegevens en beveiliging hiervan hebben genomen.

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je
te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Het door ons niet meer kunnen gebruiken van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) kan invloed hebben tot het lidmaatschap van onze vereniging. Wij behouden ons het recht voor het lidmaatschap te beëindigen als dat noodzakelijk is, hetgeen uiteraard met jou zal worden gedeeld.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons in contact te treden. Je
hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Bovenstaand statement is ook terug te vinden in het algemeen reglement van FC DRIEBERGEN