Tijd voor een evaluatie. Doe je mee?

Muta Sports

Na een uitgebreide voorbereiding is onze vereniging in 2018 overgegaan tot naar een nieuwe bestuursstructuur. Tot dat moment was er naast het hoofdbestuur een operationeel bestuur waarin feitelijk alle operationele taken, van voetbaltechnische zaken tot de Grote Clubactie werden besproken en geregeld. In plaats van het operationeel bestuur werd een jeugdbestuur ingesteld met verschillende aan voetbal gerelateerde commissies, zoals VTZ, scheidsrechterscommissie,wedstrijdsecretariaat etc.). Deze nieuwe structuur moest de ambitie onderstrepen om jong en oud, jongens en meisjes, dames en heren, beperkt of talentvol de mogelijk te geven om met plezier bij
onze club te voetballen.

Het bestuur vindt dat deze nieuwe structuur geholpen heeft onze vereniging tot een plezierige, bloeiende en nog steeds groeiende club te maken. Elk jaar worden de teams weer ingedeeld en van trainers en teammanagers voorzien. Door contact te zoeken met Ubuntu en FC Utrecht pre-academy is er aandacht voor pedagogische en voetbaltechnische ondersteuning en worden trainers en (talentvolle) spelers individueel begeleidt. Tijdens de coronatijd kon de jeugd met inzet van veel mensen blijven voetballen en onderlinge wedstrijdjes en toernooitjes spelen. Kortom, het gaat best goed met onze vereniging.

Vindt het bestuur.

Maar betekent dat dat we achterover kunnen leunen en er niets te verbeteren valt? In die valkuil wil het bestuur niet vallen. Vandaar dat het bestuur een goed idee leek een evaluatie te doen. Hoe heeft deze nieuwe structuur in de afgelopen jaren gefunctioneerd. Er zijn namelijk best een aantal (goede) vragen te stellen:

  • is voldoende helder waarvoor onze vereniging staat en wat haar ambitie is?
  • weten we waar we over drie of vijf jaar willen staan?
  • er haken mensen af en er komen nieuwe mensen bij. Weten we waarom mensen afhaken en waarom mensen voor FC Driebergen kiezen?
  • m.n. de bestuurlijke taken worden door een klein groepje mensen met veel inzet gedaan.
    Putten we maximaal uit ons netwerk en voeren we een voldoende proactief beleid op het werven en behouden van vrijwilligers?
  • hebben we voldoende zicht op wat er onder spelers en trainers leeft en worden zij voldoende ingeschakeld bij het voeren van beleid?
  • slagen we erin de jeugd te betrekken bij scheidsrechteren en trainen (jeugd traint jeugd)?

Kortom, halen we het maximale uit onze verenging.

Om tot een zinvolle evaluatie te komen heeft het bestuur Tolga Albayrak gevraagd gesprekken te voeren met bestuurders, trainers, spelers en vrijwilligers en waar nodig voorstellen tot verbetering te doen. Tolga heeft tot aan de senioren bij onze verenging gespeeld. Daarna heeft hij elders op hoger niveau gespeeld. Intussen is hij weer terug bij FC Driebergen als assistent trainer van Heren 1 en 2. Bovendien is hij organisatiedeskundige. Hij heeft inmiddels een aantal gesprekken gevoerd en een eerste rapportage aan het bestuur geleverd.
Tolga zal verder gaan met het voeren van gesprekken. Een van de zaken die door hem worden opgepakt is een enquête. Het kan dus heel goed zij dat u/jullie als (ouders van) spelers die binnenkort krijgen toegezonden. Het bestuur vraagt u deze met aandacht in te vullen.

Uiteraard zullen we u op de hoogte houden van de voortgang van dit proces. Wilt u daarover meedenken of heeft u iets te melden over het wel en wee van onze verenging, aarzel niet met het bestuur contact op te nemen.

Namens het bestuur
Bert de Goede, secretaris a.i.
secretaris@fcdriebergen.nl